Thống kê theo tổng

Thống kê theo tổng

Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Thứ tư trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất79 (4 lần), 84 (4 lần), 87 (4 lần), 02 (3 lần), 13 (3 lần), 41 (3 lần), 44 (3 lần), 49 (3 lần), 56 (3 lần), 64 (3 lần), 67 (3 lần), 91 (3 lần), 96 (3 lần), 00 (2 lần), 08 (2 lần), 12 (2 lần), 16 (2 lần), 24 (2 lần), 26 (2 lần), 28 (2 lần), 43 (2 lần), 52 (2 lần), 54 (2 lần), 59 (2 lần), 62 (2 lần), 63 (2 lần), 66 (2 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất03 (0 lần), 06 (0 lần), 10 (0 lần), 11 (0 lần), 14 (0 lần), 15 (0 lần), 20 (0 lần), 21 (0 lần), 23 (0 lần), 29 (0 lần),